SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                                                                                              Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA  BỆNH VIỆN YHCT PHẠM NGỌC THẠCH LÂM ĐỒNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bộ phận công tác

Xếp loại viên chức

Ghi chú

 

 

 

 

1

Phạm Thanh Liêm

Giám đốc

Ban giám đốc

Sở Y tế xếp loại

 

 

 

2

Nguyễn Văn Trịnh

Phó giám đốc

Ban giám đốc

Sở Y tế xếp loại

 

 

 

3

Phạm Hữu Hoà

Phó giám đốc

Ban giám đốc

Sở Y tế xếp loại

 

 

 

4

Phạm Ngọc Quý

Trưởng khoa

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

5

Ng Phụng Lương Nhi

Phó khoa

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

6

Lê Thị Thanh Hoa

KTV trưởng

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

7

Ng Thị Lan Thu

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

8

Ngô Tiến Đạt

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

9

Nguyễn Bá Mân

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

10

Nguyễn Đình Thanh

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

11

Nhữ Thị Tươi

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

12

Trần Văn Hải

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

13

Trương Ngọc Thuý

Nhân viên

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

14

Đoàn Ngọc Khanh

Trưởng khoa

Khoa Châm cứu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

15

Dương Thiên Thước

Phó khoa

Khoa Châm cứu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

16

Nguyễn Thị Xuân

ĐD Tr. khoa

Khoa Châm cứu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

17

Doãn Thị Thuỷ Tiên

Nhân viên

Khoa Châm cứu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

18

Nguyễn Văn Hoành

Nhân viên

Khoa Châm cứu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

19

Tống Thị Hoàn

Nhân viên

Khoa Châm cứu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

20

Trần Thị Mỹ Hạnh

ĐD Hành chính

Khoa Châm cứu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

21

Trần Thị Nhài

Nhân viên

Khoa Châm cứu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

22

Võ Minh Thông

Trưởng khoa

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

23

Trịnh Văn Phán

Phó khoa

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

24

Đàm Thị Mịn

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

25

Hồ Thị Hạnh

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

26

Lê Thị Thanh Mai

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

27

Lê Văn Đạt

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

28

Nguyễn Đăng Thịnh

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

29

Nguyễn Duy Đăng Hưng

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

30

Nguyễn Quang Thuỷ

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

31

Nguyễn Thị Thạo

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

32

Nguyễn Thị Thu Hương

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

33

Nguyễn Thị Thu Hường

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

34

Nguyễn Thị Tuý

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

35

Phạm Duy Hiển

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

36

Phạm Thi Thu Thuỷ

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

37

Phạm Thị Tuyết

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

38

Phan Thị Anh Đào

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

39

Trần Lâm Tuyên

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

40

Trần Thị Kim Khuyến

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

41

Trần Thị Thùy Linh

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

42

Trần Thị Thuý Vân

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

43

Vũ Thị Thoan

Nhân viên

Khoa Dược

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

44

Lê Duy Thăng

Trưởng khoa

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

45

Bùi Thị Thanh

Nhân viên

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

46

Đặng Thị Thu Hương

Nhân viên

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

47

Quách Trường Giang

Nhân viên

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

48

Đinh Thị Nhung

ĐD Tr. khoa

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

49

Dương Thị Bảy

ĐD Hành chính

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

50

Nguyễn Văn Tuấn

Nhân viên

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

51

Trần Thị Thuý

Nhân viên

Khoa HSTC-Chống độc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

52

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trưởng khoa

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

53

Huỳnh Khánh Hòa

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

54

Mai Thùy Dương

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

55

Nguyễn Thị Bích Vân

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

56

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

57

Nguyễn Thị Hiên

ĐD Hành chính

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

58

Nguyễn Thị Quyên

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

59

Nguyễn Thị Thanh Vân

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

60

Phạm Duy Phương

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

61

Trần Thị Chiến

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

62

Trần Thị Hoàn

Nhân viên

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

63

Quách Hữu Thái

Trưởng khoa

Khoa Ngoại

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

64

Trần Thị Ngọc Bích

ĐD Tr. khoa

Khoa Ngoại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

65

Ngọc Thị Mùi

Nhân viên

Khoa Ngoại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

66

Nguyễn Đình Hiếu

Nhân viên

Khoa Ngoại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

67

Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên

Khoa Ngoại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

68

Nguyễn Thị Quỳnh

Nhân viên

Khoa Ngoại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

69

Vũ Đại Dương

Nhân viên

Khoa Ngoại

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

70

Vũ Dũng

Trưởng khoa

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

71

Đặng Thị Lan Hương

ĐD Tr. khoa

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

72

Hoàng Thị Lan Hương

ĐD Hành chính

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

73

Lê Văn Sơn

Nhân viên

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

74

Nguyễn Thị Luyến

Nhân viên

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

75

Bùi Thị Phương Anh

Nhân viên

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

76

Phạm Thị Quyên

Nhân viên

Khoa Nhi

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

77

Trần Thị Tiến

Trưởng khoa

Khoa Nội

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

78

Đặng Thị Huyền

ĐD Hành chính

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

79

Đỗ Việt Anh

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

80

Vũ Thị Thanh Hà

Nhân viên

Khoa Nội

Không xét

đi làm từ tháng 8

 

 

81

Lê Thị Minh

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

82

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

83

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

84

Nguyễn Thị Nhu Trang

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

85

Nguyễn Thị Phượng

ĐD Tr. khoa

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

86

Nguyễn Thị Vân Anh

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

87

Trần Thị Mỹ Ngân

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

88

Vũ Thị Thanh Lan

Nhân viên

Khoa Nội

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

89

Tạ Quang Tuất

Trưởng khoa

Khoa Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

90

Phạm Thị Diệp

Phó khoa

Khoa Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

91

Nguyễn D Hoàng Diễm Ly

Nhân viên

Khoa Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

92

Nguyễn Thị Phương Trang

Nhân viên

Khoa Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

93

Tô Thị Kiều Sương

ĐD Tr. khoa

Khoa Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

94

Trương Thị Hương

Nhân viên

Khoa Phụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

95

Nguyễn Văn Minh

Trưởng khoa

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

96

Võ Quang Tùng

KTV trưởng

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

97

Đồng Thị Liên

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

98

Hồ Thị Tuyền

ĐD Tr. khoa

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

99

Nguyễn Thị Giản Tâm

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

100

Huỳnh Thị Ngọc Thảo

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

101

Lê Hoài Bảo

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

102

Đỗ Tuấn Phong

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

103

Trương Thị Hồng Vân

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

104

Nguyễn Hoàng Khánh Hạ

ĐD Hành chính

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

105

Nguyễn Thị Hồng

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

106

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

107

Nguyễn Tuấn Hiệp

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

108

Trần Thị Thu Thảo

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

109

Nguyễn Quyết Tiến

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

110

Trương Thị Dung

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Không xét

Làm từ tháng 11

 

 

111

Vũ Thị Hải Trang

Nhân viên

Khoa VLTL-PHCN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

112

Bùi Thế Sáu

Trưởng phòng

Phòng KHTH-Đ D

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

113

Lê Thanh Hải

Phó Phòng

Phòng KHTH-Đ D

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

114

Nguyễn Văn Tiến

Phó phòng

Phòng KHTH-Đ D

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

115

Phạm Văn Tuấn Anh

Nhân viên

Phòng KHTH-Đ D

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

116

Nguyễn Thị Hồng

Đ D trưởng khoa Khám

Khoa Khám bệnh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

117

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Nhân viên

Phòng KHTH-Đ D

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

118

Lưu Diệp Lâm Tường

Nhân viên

Phòng KHTH-Đ D

Không xét

Làm từ tháng 7

 

 

119

Nguyễn Văn Sức

Trưởng phòng

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

120

Lê Thị Vân Anh

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

121

Lương Thị Thùy Phương

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

122

Lê Thị Hằng

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

123

Nguyễn Hoàng Quỳnh Tiên

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

124

Nguyễn Thị Như Thùy

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

125

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 

 

126

Phạm Thị Thu Hường

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

127

Trần Đình Việt

Nhân viên

Phòng TC KT

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

128

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

129

Đồng Thị Dương

Phó phòng

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

130

Đỗ Minh Nguyên

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

131

Hồ Đức Nhật

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

132

Lê Minh Phương

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

133

Lê Thị Lan

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

134

Nguyễn Bích Hạnh

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

135

Nguyễn Văn Dũng

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

136

Phan Duy Quốc

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

137

Trịnh Xuân Thành

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

138

Trương Công Tằng

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

139

Hoàng Thị Thảo

Phụ trách khoa

Dinh dưỡng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

140

Lê Thanh Hùng

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

141

Vũ Thị Thắm

Nhân viên

Phòng TCHC

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

 

 

 

Sở Y tế xếp loại:

3

 

 

 

 

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

16

 

 

 

 

 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

118

 

 

 

 

 

Hoàn thành nhiệm vụ:

0

 

 

 

 

 

Không hoàn thành nhiệm vụ:

0

 

 

 

 

 

Không xếp loại

4

 

 

 

 

 

 

Cộng

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Liêm

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

485040
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
226
409
2048
480564
3128
10491
485040

Your IP: 3.233.219.103
2023-06-09 15:13