SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:  280  /QĐ-YHCT                                                                                      Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 “ V/v thành lập Ban Giám sát, chấm điểm vệ sinh trật tự tại khoa, phòng”

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN YHCT PHẠM NGỌC THẠCH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Quyết định số 934/2001/QĐ – BYT, ngày 28/3/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn kiểm tra công tác chăm sóc người bệnh và chống nhiễm khuẫn bệnh viện;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc và Quy chế Bệnh viện YHCT tuyến Tỉnh được quy định tại Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế;

Theo đề xuất của Phòng Điều dưỡng và Phòng Tổ chức hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban Giám sát, chấm điểm vệ sinh trật tự tại khoa, phòng gồm các thành viên như sau:

  1. Trưởng khoa.
  2. Điều dưỡng trưởng hoặc điều dưỡng hành chính.

Điều 2: Ban Giám sát, chấm điểm vệ sinh trật tự tại khoa, phòng có trách nhiệm giám sát, chấm điểm hàng ngày và ghi vào biên bản.

Điều 3: Ban Giám sát, chấm điểm vệ sinh trật tự tại khoa, phòng tổng hợp báo cáo Ban chấm điểm vệ sinh trật tự cấp Bệnh viện hàng tuần.

Điều 4: Các ông, bà có tên tại Điều 1 và các khoa phòng liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

      Nơi nhận:                                                                                                              GIÁM ĐỐC

- Như điều 4,

- Lưu VT.

                                                                                                                                    (đã ký)

 

 

                                                                                                                                Đặng Đình Hòa

Attachments:
Download this file (QĐchamdiemvesinh.pdf)QĐchamdiemvesinh[ ]239 kB

Tin Mới Nhất

Hình Ảnh Hoạt Động

Video

Khảo Sát

Facebook

Thống kê

279388
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất cả
54
169
1583
276256
3471
6736
279388

Your IP: 3.236.253.192
2021-10-17 03:35